باران عشق

دل در گرو دوست که هرچه هست ازوست

» زمینه سینه زنی - 92- شب عاشورا :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» حضرت علی اکبر- شب هشتم :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» حضرت علی اصغر - شب هفتم :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» حضرت قاسم - شب ششم :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» حضرت عبدالله شب پنجم :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» دو طفلان حضرت زینب . شب چهارم :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» حضرت رقیه شب سوم :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» شب دوم محرم :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» شب اول محرم :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» زمینه شب دهم :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» شعر زمینه شام غریبان :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» اشک :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» پاکده :: ۱۳۸٩/٢/٢٩