شب اول محرم

زمینه شب اول

کوفه شده شهر نامردی       کاش که می شد آقا برگردی

نیا به سمت کوفه ء ویرون شده    نیا که قلب مسلم تو خون شده

تو کوچه ها ببین که سرگردون شده         ثارا...

------------------------------------------

هیچ خبری نیست از مهمونی       من که شدم اینجا قربونی

مرام کوفیان نمک نشناسیه           خنده هاشون از روی بی احساسیه

رقیتم که دختره حساسیه                ثار ا...

-------------------------------------

سربریده ت رو رو نیزه                سرم می بینه از دروازه

دارم می بینم که اسیره دخترت             نیزه نشین شده علی یه اصغرت

داره میاد با دست بسته خواهرت      ثار ا...

/ 0 نظر / 25 بازدید